پیاده سازی

در تمامی پلتفورمها از پیامن استفاده کنید!

وب
جهت پیاده سازی سرویس پیامک تایید پیامن در وب ازکتابخانه curl در php به شکل زیر استفاده کنید:


<؟php
$tag="MER"; // تغییر ندهید
$MerID=""; // کد مرچنت که در هنگام ثبت نام دریافت کردید
$messcode="1"; قبل از ارسال هر متنی نیاز است تا محتوای متن مورد تایید قرار گیرد. به این منظور قبل از ارسال پیام با مراجعه به حساب کاربری خود پیامی که قرار است ارسال کنید را ثبت کنید. پس از تایید به پیام کدی ا ختصاص می یابد که در این قسمت باید آن کد وارد شود. این کد یک عدد است برای مثال: 1
$code="12334"; // کد یکبار مصرف تا 10 کاراکتر مجاز
$isemail="0"; // آیا کد به ایمیل ارسال میشود؟ در صورتیکه کد به ایمیل ارسال شود مقدار 1 و در غیر این صورت مقدار 0 انتخاب شود.
$phone="09121234567"; // شماره همراه مشتری
$email="myPayaman@gmail.com"; // در صورتی که کد تایید به ایمیل ارسال شود مقدار ایمیل
$time="2"; // مدت زمان اعتبار کد یکبار مصرف به دقیقه
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'payamman.ir/Sabtnam.php');
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,"tag=$tag&email=$email&phone=$phone&code=$code&mess=$mess&isemail=$isemail&Time=$time&MerNUM=$MerID");
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
$res = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
$result = json_decode($res);
$status=$result->success;
?>


مقدار برگشتی ذخیره شده در $status به صورت یک عدد بوده و دارای معانی زیر است:


$status=1 -> پیام با موفقیت ارسال شد
$status=0 -> پیام شما با کد وارد شده قبلا تایید نشده است. لطفا از کد پیام دیگری استفاده کنید!
$status=100 -> پیام شما با کد وارد شده فعلا درحال بررسی است. لطفا از کد پیام دیگری استفاده کنید!
$status=1000 -> پیام شما با کد وارد شده قبلا ثبت نشده است. لطفا با مر اجعه به حساب خود بخش ارسال پیامک و ایمیل کدهای ثبت شده خود را مشاهده کنید!
$status=2 -> کد مرچنت نامعتبر است یا حساب شما تایید نشده است!
$status=3 -> مقدار $isemail -> باید 0 یا 1 باشد
$status=4 -> تعداد کد ایمیلهای شما تمام شده. لطفا مجددا تعداد کد ایمیل خود را شارژ کنید
$status=5 -> تعداد کد پیامک شما تمام شده. لطفا مجددا تعداد کد پیامک خود را شارژ کنید
$status=6 -> خطای داخلی در هنگام ارسال کد ایمیل رخ داد
$status=7 -> خطای داخلی در هنگام ارسال کد پیامک رخ داد
$status=8 -> تعداد کاراکترهای کد تایید باید کمتر یا مساوی 10 کاراکتر عددی باشد و بزرگتر از صفر باشد
$status=80 -> لطفا از کاراکترهای مجاز استفاده کنید. برا
ی کد تایید کاراکترهای مجاز تنها اعداد 0 تا 9 هستند.
$status=9 -> تعداد کاراکترهای پیام باید کمتر یا مساوی 60 کاراکتر باشد
$status=10 -> در حالت ارسال پیامک شماره همراه نباید خالی باشد
$status=11 -> در حالت ارسال ایمیل، مقدار ایمیل نمیتواند خالی باشد!
$status=12 -> مدت زمان کد یکبار مصرف نمیتواند خالی باشد!
$status=13 -> مهلت پلن شما به پایان رسیده یا پلنی خریداری نکرده اید. لطفا با مراجعه به حساب خود پلن مورد نظر خود را خریداری کنید.

اندروید
جهت پیاده سازی سرویس پیامک تایید پیامن در اندروید از کتابخانه JSON به شکل زیر استفاده کنید:


ابتدا یک لیست از متغییرها بصورت زیر ذخیره کنید:


List params = new ArrayList();
params.add(new BasicNameValuePair("tag", "MER"); // تغییر ندهید
params.add(new BasicNameValuePair("MerNUM", "محل مرچنت آیدی دریافتی هنگام ثبت نام"));
params.add(new BasicNameValuePair("code", "محل کد تایید یکبار مصر تا 10 کاراکتر"));
params.add(new BasicNameValuePair("isemail", "آیا کد به ایمیل ارسال میشود؟ در صورتیکه کد به ایمیل ارسال شود مقدار 1 و در غیر این صورت مقدار 0 انتخاب شود"));
params.add(new BasicNameValuePair("phone", "محل شماره همراه مشتری"));
params.add(new BasicNameValuePair("email", "محل ایمیل مشتری"));
params.add(new BasicNameValuePair("messcode", "مقدار کد پیام مثلا: 1"));
params.add(new BasicNameValuePair("Time", "مدت زمان اعتبار کد یکبار مصرف به دقیقه"));


در مرحله دوم با ایجاد یک کانکشن Http بصورت زیر لیست را به سرور ارسال کنید:


static InputStream is = null;
static JSONObject jObj = null;
static String json = "";
String url="payamman.ir/Sabtnam.php";
DefaultHttpClient httpClient = new DefaultHttpClient();
HttpPost httpPost = new HttpPost(url);
httpPost.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(params));
HttpResponse httpResponse = httpClient.execute(httpPost);
HttpEntity httpEntity = httpResponse.getEntity();
is = httpEntity.getContent();
BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader( is, "iso-8859-1"), 8);
StringBuilder sb = new StringBuilder();
String line = null;
while ((line = reader.readLine()) != null) {
sb.append(line + "\n");
}
is.close();
json = sb.toString();
jObj = new JSONObject(json);

در نهایت مقدار ذخیره شده در jObj یک شی JSON است که براحتی به کمک درستور زیر دیکود می مشود:


String status = json.getString("success");

مقدار ذخیره شده در رشته status به صورت یک عدد بوده و دارای معانی زیر است:


$status=1 -> پیام با موفقیت ارسال شد
$status=0 -> پیام شما با کد وارد شده قبلا تایید نشده است. لطفا از کد پیام دیگری استفاده کنید!
$status=100 -> پیام شما با کد وارد شده فعلا درحال بررسی است. لطفا از کد پیام دیگری استفاده کنید!
$status=1000 -> پیام شما با کد وارد شده قبلا ثبت نشده است. لطفا با مر اجعه به حساب خود بخش ارسال پیامک و ایمیل کدهای ثبت شده خود را مشاهده کنید!
$status=2 -> کد مرچنت نامعتبر است یا حساب شما تایید نشده است!
$status=3 -> مقدار $isemail -> باید 0 یا 1 باشد
$status=4 -> تعداد کد ایمیلهای شما تمام شده. لطفا مجددا تعداد کد ایمیل خود را شارژ کنید
$status=5 -> تعداد کد پیامک شما تمام شده. لطفا مجددا تعداد کد پیامک خود را شارژ کنید
$status=6 -> خطای داخلی در هنگام ارسال کد ایمیل رخ داد
$status=7 -> خطای داخلی در هنگام ارسال کد پیامک رخ داد
$status=8 -> تعداد کاراکترهای کد تایید باید کمتر یا مساوی 10 کاراکتر عددی باشد و بزرگتر از صفر باشد
$status=80 -> لطفا از کاراکترهای مجاز استفاده کنید. برا
ی کد تایید کاراکترهای مجاز تنها اعداد 0 تا 9 هستند.
$status=9 -> تعداد کاراکترهای پیام باید کمتر یا مساوی 60 کاراکتر باشد
$status=10 -> در حالت ارسال پیامک شماره همراه نباید خالی باشد
$status=11 -> در حالت ارسال ایمیل، مقدار ایمیل نمیتواند خالی باشد!
$status=12 -> مدت زمان کد یکبار مصرف نمیتواند خالی باشد!
$status=13 -> مهلت پلن شما به پایان رسیده یا پلنی خریداری نکرده اید. لطفا با مراجعه به حساب خود پلن مورد نظر خود را خریداری کنید.

IOS
جهت پیاده سازی سرویس پیامک تایید پیامن در IOS از کتابخانه Almofire به شکل زیر استفاده کنید:


let params: [String: Any] = [
"tag":"MER",
"MerNUM":"محل مرچنت آیدی دریافتی هنگام ثبت نام",
"code":"محل کد تایید یکبار مصر تا 10 کاراکتر",
"isemail":"آیا کد به ایمیل ارسال میشود؟ در صورتیکه کد به ایمیل ارسال شود مقدار 1 و در غیر این صورت مقدار 0 انتخاب شود",
"phone":"محل شماره همراه مشتری",
"email":"محل ایمیل مشتری",
"messcode":"مقدار کد پیام مثلا: 1",
"Time":"مدت زمان اعتبار کد یکبار مصرف به دقیقه",
]
Alamofire.request("payamman.ir/Sabtnam.php", method: .post, parameters: params, encoding: JSONEncoding.default)
.responseJSON { response in
if response.data != nil {
let json = JSON(data: response.data!)
let status = json["success"]
}
}

مقدار ذخیره شده در رشته status به صورت یک عدد بوده و دارای معانی زیر است:


$status=1 -> پیام با موفقیت ارسال شد
$status=0 -> پیام شما با کد وارد شده قبلا تایید نشده است. لطفا از کد پیام دیگری استفاده کنید!
$status=100 -> پیام شما با کد وارد شده فعلا درحال بررسی است. لطفا از کد پیام دیگری استفاده کنید!
$status=1000 -> پیام شما با کد وارد شده قبلا ثبت نشده است. لطفا با مر اجعه به حساب خود بخش ارسال پیامک و ایمیل کدهای ثبت شده خود را مشاهده کنید!
$status=2 -> کد مرچنت نامعتبر است یا حساب شما تایید نشده است!
$status=3 -> مقدار $isemail -> باید 0 یا 1 باشد
$status=4 -> تعداد کد ایمیلهای شما تمام شده. لطفا مجددا تعداد کد ایمیل خود را شارژ کنید
$status=5 -> تعداد کد پیامک شما تمام شده. لطفا مجددا تعداد کد پیامک خود را شارژ کنید
$status=6 -> خطای داخلی در هنگام ارسال کد ایمیل رخ داد
$status=7 -> خطای داخلی در هنگام ارسال کد پیامک رخ داد
$status=8 -> تعداد کاراکترهای کد تایید باید کمتر یا مساوی 10 کاراکتر عددی باشد و بزرگتر از صفر باشد
$status=80 -> لطفا از کاراکترهای مجاز استفاده کنید. برا
ی کد تایید کاراکترهای مجاز تنها اعداد 0 تا 9 هستند.
$status=9 -> تعداد کاراکترهای پیام باید کمتر یا مساوی 60 کاراکتر باشد
$status=10 -> در حالت ارسال پیامک شماره همراه نباید خالی باشد
$status=11 -> در حالت ارسال ایمیل، مقدار ایمیل نمیتواند خالی باشد!
$status=12 -> مدت زمان کد یکبار مصرف نمیتواند خالی باشد!
$status=13 -> مهلت پلن شما به پایان رسیده یا پلنی خریداری نکرده اید. لطفا با مراجعه به حساب خود پلن مورد نظر خود را خریداری کنید.

ویندوز
جهت پیاده سازی سرویس پیامک تایید پیامن در ویندوز میتوان از HttpWebRequest و کتابخانه های مشابه استفاده کرد. یک نمونه کد به زبان C# در ادامه ارائه شده است:


var httpWebRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create("payamman.ir/Sabtnam.php");
httpWebRequest.ContentType = "application/json";
httpWebRequest.Method = "POST";
' ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolType.Tls12 | SecurityProtocolType.Tls11 | SecurityProtocolType.Tls;
using (var streamWriter = new StreamWriter(httpWebRequest.GetRequestStream()))
{
string json = new JavaScriptSerializer().Serialize(new
{
tag = "MER",
MerNUM = "محل مرچنت آیدی دریافتی هنگام ثبت نام",
code = "محل کد تایید یکبار مصر تا 10 کاراکتر",
isemail = "آیا کد به ایمیل ارسال میشود؟ در صورتیکه کد به
ایمیل ارسال شود مقدار 1 و در غیر این صورت مقدار 0 انتخاب شود",
phone = "محل شماره همراه مشتری",
email = "محل ایمیل مشتری",
messcode = "مقدار کد پیام مثلا: 1",
Time = "مدت زمان اعتبار کد یکبار مصرف به دقیقه"
});
streamWriter.Write(json);
streamWriter.Flush();
streamWriter.Close();
}
var httpResponse = (HttpWebResponse)httpWebRequest.GetResponse();
using (var streamReader = new StreamReader(httpResponse.GetResponseStream()))
{
var result = streamReader.ReadToEnd();
string jsonStringsign = result;
JsonData json = JsonMapper.ToObject(jsonStringsign);
string status = json["success"].ToString();
}

مقدار ذخیره شده در رشته status به صورت یک عدد بوده و دارای معانی زیر است:


$status=1 -> پیام با موفقیت ارسال شد
$status=0 -> پیام شما با کد وارد شده قبلا تایید نشده است. لطفا از کد پیام دیگری استفاده کنید!
$status=100 -> پیام شما با کد وارد شده فعلا درحال بررسی است. لطفا از کد پیام دیگری استفاده کنید!
$status=1000 -> پیام شما با کد وارد شده قبلا ثبت نشده است. لطفا با مر اجعه به حساب خود بخش ارسال پیامک و ایمیل کدهای ثبت شده خود را مشاهده کنید!
$status=2 -> کد مرچنت نامعتبر است یا حساب شما تایید نشده است!
$status=3 -> مقدار $isemail -> باید 0 یا 1 باشد
$status=4 -> تعداد کد ایمیلهای شما تمام شده. لطفا مجددا تعداد کد ایمیل خود را شارژ کنید
$status=5 -> تعداد کد پیامک شما تمام شده. لطفا مجددا تعداد کد پیامک خود را شارژ کنید
$status=6 -> خطای داخلی در هنگام ارسال کد ایمیل رخ داد
$status=7 -> خطای داخلی در هنگام ارسال کد پیامک رخ داد
$status=8 -> تعداد کاراکترهای کد تایید باید کمتر یا مساوی 10 کاراکتر عددی باشد و بزرگتر از صفر باشد
$status=80 -> لطفا از کاراکترهای مجاز استفاده کنید. برا
ی کد تایید کاراکترهای مجاز تنها اعداد 0 تا 9 هستند.
$status=9 -> تعداد کاراکترهای پیام باید کمتر یا مساوی 60 کاراکتر باشد
$status=10 -> در حالت ارسال پیامک شماره همراه نباید خالی باشد
$status=11 -> در حالت ارسال ایمیل، مقدار ایمیل نمیتواند خالی باشد!
$status=12 -> مدت زمان کد یکبار مصرف نمیتواند خالی باشد!
$status=13 -> مهلت پلن شما به پایان رسیده یا پلنی خریداری نکرده اید. لطفا با مراجعه به حساب خود پلن مورد نظر خود را خریداری کنید.